بیمارستان پیامبران


جهت هرگونه پذیرش در بیمارستان پیامبران همراه داشتن کارت شناسایی یا دفترچه ی بیمار الزامی میباشد ، درغیر اینصورت پذیرش به صورت آزاد انجام خواهد شد.

نسخه 13.1.6.0

طراحی و توسعه: شرکت داده آوران بهین طرح